Categories
Blog Uncategorized

HK Talks

香港自古是漁港,有香生產,故為香港.清道光二十年(西元1840年),英國同大清打第一次鴉片戰爭期間,1841年英國人佔領香港島,喺島嘅東北岸起域多利亞城。1842年,清廷簽署《江寧條約》,正式割讓香港島畀英國。1860年,清廷再簽《北京條約》,割讓埋九龍半島。1898年,清廷又簽《展拓香港界址專條》,租新界畀英國九十九年,於是三地合埋就成為咗依家嘅「香港」。除咗被日本佔領嗰三年零八個月,其餘時間香港都係英國嘅殖民地